Asbestsanering

Asbest har været et meget udbredt byggemateriale inden for specielt isolering og brandbeskyttelse på grund af materialets varmeisolerende og ildfaste egenskaber. Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, som kan spaltes på langs i meget fine fibre. Netop disse fibre er i stand til at nå helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne og resultere i sygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Asbeststøvet ophober sig i lungerne, og asbestose og andre følgesygdomme viser sig typisk først 10-20 år efter, man blev udsat for asbeststøv. Asbestose er uhelbredelig.

Tidligere har asbest været et meget udbredt materiale, og det findes mange steder, man ikke umiddelbart ville tro – for eksempel i fliselim på stort set alt byggeri frem til 1970´erne. Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale. Når asbest skal nedrives eller indkapsles skal der træffes en del foranstaltninger såsom udarbejdelse af arbejdsplan, instruktion af medarbejdere, anmeldelse til Arbejdstilsynet etc.

PCBsanering

PCB var i 1960’erne og 1970’erne meget anvendt i byggebranchen, men materialet blev forbudt i Danmark allerede i 1977, da det er særdeles miljø- og sundhedsskadeligt. PCB (polyklorerede biphenyler) er et industrikemikalie, der bl.a. kan være årsag til hjerneskader. Selvom PCB har været forbudt i tre årtier udgør det stadig et stort miljøproblem, da det blev brugt i stort omfang. Særligt i fugematerialer var PCB meget anvendt frem til 1977, og det blev også flittigt brugt til kantforsegling af termoruder. 

PCB er endvidere blevet brugt i visse typer maling, i betonblandinger og en lang række andre byggematerialer.

PCB regnes for farligt affald, der skal bortskaffes til specialbehandling, og det kræver derfor ekspertise at fjerne PCB-holdige materialer.

Skimmelsanering

Når skimmelsvampeskaden er omfattende er det første skridt at få fugtproblemet løst og dernæst at fjerne skimmelvæksten.

Fugtproblemet skal løses: Afhængig af årsagen til fugtproblemerne vil det ofte være nødvendigt at få rettet op på de mangler, der er årsag til fugtproblemerne og dermed til den uønskede skimmelvækst. Det kan fx være tætning af utætte installationer, reparation af murværk eller andet.

Skimmelvæksten skal fjernes: Når fugtproblemet er løst og det angrebne område er affugtet, skal skimmelsvampen fjernes.

KC-Nedbrydning tilbyder at udføre dette arbejde. Der er flere måder at gøre det på.